Algemene voorwaarden

De maatschap Oran Aesthetics is gevestigd op de Arent Janszoon Ernststraat 173, 1083 GT te Amsterdam, Oran Aesthetics staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 77518047.

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Hulpverlener: Oran Aesthetics te Amsterdam en/of de daarbij werkzame (para)medici en medisch-cosmetische consulenten. Zijnde: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die in de uitoefening van een (para)medisch beroep of bedrijf een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de hulpverlener.
 3. Diensten: alle door de Hulpverlener te leveren of uit te voeren diensten, behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.
 4. Producten: gebruikte en geleverde producten van Oran Aesthetics
 5. Patiënt: de natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever.
 6. Behandelovereenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt. 
 7. Klachten en Geschillencommissies: zie www.dokh.nl en artikel 19 van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de hulpverlener gesloten behandelingsovereenkomst.
 2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Hulpverlener derden betrekken, welke hij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.
 3. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Hulpverlener en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.
 4. De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3- Eigendommen 

Oran Aesthetics treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Oran Aesthetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of patiënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

 

Artikel 4 – Toestemming 

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
 2. Op verzoek van de patiënt legt de hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.
 3. Als uitgangspunt geldt voor alle behandelingen uitgevoerd door Oran Aesthetics dat de patiënt 18 jaar of ouder is. Elke patiënt dient zich op verzoek van Oran Aesthetics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan kan Oran Aesthetics de behandelingsovereenkomst op schorten.

 

Artikel 5 – De behandelovereenkomst

 1. De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de hulpverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de patiënt de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart patiënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

 

Artikel 6 – Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen op social media, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na verstrijken van deze termijn vervallen is.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Hulpverlener

 1. De Hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de Hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. De Hulpverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van producten en hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 3. De Hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de Patiënt.
 4. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Hulpverlener aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hulpverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Hulpverlener uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hulpverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Hulpverlener worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Hulpverlener het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Onder de in twee genoemde gegevens wordt ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. 
 4. Hulpverlener is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige (medische) gegevens.
 5. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Hulpverlener een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Hulpverlener verschuldigd.

 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Hulpverlener zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal de Hulpverlener de Opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de Opdrachtgever. Hulpverlener bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.
 5. Hulpverlener is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.
 6. De kosten voortvloeiende uit artikel 7.1 en/of door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag dan wel zolang de Hulpverlener door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Hulpverlener de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 3. Voorts is de Hulpverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hulpverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Hulpverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.
 5. Hulpverlener behoudt het recht om een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11– Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen (inclusief website) van Oran Aesthetics mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Oran Aesthetics en kan worden verstrekt via info@oranaesthetics.nl  

 

Artikel 12– Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven voor de dienstverlening door Hulpverlener worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Hulpverlener zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De Hulpverlener mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de Hulpverlener, dat in redelijkheid niet van Hulpverlener mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. Hulpverlener bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld met een mededeling aan Opdrachtgever.
 5. Bij discrepanties tussen prijzen op de prijslijst en prijzen gevonden elders geldt de prijs zoals getoond op de actuele prijslijst.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Alle prijzen zoals vermeld op de actuele prijslijst zijn voor particulieren en inclusief btw. De getoonde prijzen dienen op locatie van Oran Aesthetics bij voorkeur per pin (of contant) betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Indien een creditcard als betaalmiddel is gebruikt zal er 5% op het totaalbedrag worden doorberekend i.v.m. transactiekosten. 
 2. Betaling van overige facturen aan Hulpverlener dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Hulpverlener aan te geven wijze. Door het enkele feit dat Hulpverlener op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is opdrachtgever zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.
 3. Indien de patiënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
 4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de Oran Aesthetics rechtsgeldig van hem te vorderen heeft.  Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hulpverlener maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat Hulpverlener vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Hulpverlener het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Hulpverlener het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door 

Opdrachtgever, aan Hulpverlener veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

 

Artikel 14  Annulering afspraak

Afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of waarbij patiënt niet verschijnt op de afspraak zonder tijdige afzegging, worden bij Opdrachtgever en/of patiënt in rekening gebracht. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Oran Aesthetics als leidend.

 

Artikel 15– Aansprakelijkheid

 1. Indien Hulpverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Oran Aesthetics beperkt tot het bedrag van de factuur. 
 2. Hulpverlener is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Hulpverlener toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hulpverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de Patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

 

Artikel 16– Inspanningsverplichting

Artsen verbonden aan Oran Aesthetics hebben als arts ten aanzien van de door haar behandelde patiënten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de patiënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Oran Aesthetics aanvaardt geen 

aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

 

Artikel 17– Overmacht

 1. Hulpverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Hulpverlener niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hulpverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hulpverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

 

Artikel 18– Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. Bij onvrede met betrekking tot een behandeling is de eerste stap voor u een controleafspraak bij de Hulpverlener. Hulpverlener heeft een inspanningsverplichting om binnen het beleid van Oran Aesthetics u zo goed mogelijk te helpen. In de meeste gevallen kunnen we samen met u tijdens dit gesprek al een passende oplossing vinden. 
 2. Oran Aesthetics beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de hulpverlener nadat de opdrachtgever en/of patiënt de gebreken heeft geconstateerd. Opdrachtgever kan hiervoor een klachtenformulier aanvragen via info@oraneasthetics. Eventueel aanvullende foto’s, gegevens of documenten die uw klacht onderbouwen kunt u meesturen.
 3. Bij de hulpverlener ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de hulpverlener per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien er na het volgen van de stappen in artikel 19.1, 19.2 en 19.3 geen passende oplossing is gevonden heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In de wet Wkkgz is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. De functie van een klachtenfunctionaris is bemiddeling tussen u en de kliniek om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als u moeite heeft kan hij (of zij) u ook helpen bij het formuleren van uw klacht, bijstaan tijdens de bemiddeling en adviseren over het vervolgproces. Aan het gebruik maken van de bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Wenst u hiervan gebruik te maken geef dit dan aan bij uw arts of stuur een email naar info@oranaesthetics.nl 
 5. Opdrachtgever en hulpverlener komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze bij een van den geschillencommissies neer te leggen.
 6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Aan het voeren van een geschil zijn wel kosten verbonden. Na een weloverwogen onderzoek kan de instantie een bindend advies uitbrengen waar beide partijen zich aan moeten houden. Oran Aesthetics is aangesloten bij de landelijk opererende geschilleninstantie DOKh. Stichting DOKh voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. 
 7. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.
 8. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 9. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hulpverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is rechtbank Amsterdam. 

 

Artikel 22 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77518047 en te allen tijde in schriftelijke of elektronische vorm opvraagbaar bij Oran Aesthetics. Het staat Oran Aesthetics te allen tijde vrij om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.